Thông báo Hội thảo khoa học Quốc gia

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA:

“60 MƯƠI NĂM BÁC HỒ VỀ THĂM TÂY BẮC

 (7.5.1959 - 7.5.2019)”

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số những tình cảm ân cần. Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19 tháng 4 năm 1946, Bác Hồ đã căn dặn:

 “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt”.

Đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Trong bài nói chuyện tại Sân vận động huyện Thuận Châu, Người căn dặn:

“Thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, gặt cho tốt vụ chiêm, chuẩn bị tốt vụ mùa. Đồng thời, phải ra sức bảo vệ rừng cho tốt. Củng cố thật tốt các tổ đổi công và hợp tác xã theo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự giác. Ra sức cải tiến kỹ thuật, làm mương phai thật tốt, làm phân bón cho nhiều, cày bừa cho kỹ, đề phòng sâu bọ, thú rừng. Phát triển bình dân học vụ khắp nơi, làm thêm nhà trường cho con em có chỗ học. Chăm lo vệ sinh, phòng bệnh, làm cho bản mường sạch sẽ đồng bào mạnh khoẻ, sửa sang và giữ gìn đường xá để đi lại cho dễ dàng, củng cố các tổ chức dân quân và tự vệ, làm tốt công tác nghĩa vụ quân sự. Trong mọi công việc phải giúp đỡ đồng bào ở rẻo cao”[1]

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm qua đồng bào các dân tộc Tây Bắc đã đoàn kết một lòng thi đua quyết thắng và đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Để làm rõ thêm những tình cảm đặc biệt Bác Hồ đã dành cho đồng bào các dân tộc Tây Bắc, các dân tộc Tây Bắc với Bác Hồ; cùng sự biến đổi của Tây Bắc trong 60 năm qua và thiết thực giáo dục truyền thống tốt đẹp, nhất mực thuỷ chung của đồng bào các dân tộc Tây Bắc với Đảng và Bác Hồ; Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội thảo Quốc gia: “60 NĂM BÁC HỒ VỀ THĂM TÂY BẮC (7.5.1959-7.5.2019)”. Thời gian dự kiến vào 7-5-2019.

Hội thảo tập trung làm rõ những nội dung chính sau:

1. Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, các dân tộc Tây Bắc với Bác Hồ

2. Bác Hồ với sự nghiệp phát triển kinh tế văn hoá, giáo dục và y tế ở Tây Bắc

3. Bác Hồ với công tác củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc ở Tây Bắc

4. Bác Hồ với công tác khoa học công nghệ

5. Bác Hồ với công tác đoàn kết quốc tế

6. Các dân tộc Tây Bắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu ở các viện, trung tâm chính trị, cựu chiến binh…tham gia viết bài tham dự hội thảo. Mọi chi tiết xin liên hệ với ban tổ chức Hội thảo hoặc liên hệ trực tiếp với PGS.TS. Phạm Văn Lực; DĐ 0915802693 hoặc 0948518889

Trân trọng thông báo[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 9, trang 435, NCBCTQG, Hà Nội 2005