Đào tạo, Đào tạo lại đội ngũ giáo viên Lịch sử ở Tây Bắc đáp ứng chương trình, SGK mới

ĐẶT VẤN ĐỀ

Để tiến tới triển khai chương trình, sách giáo khoa mới vào năm học 2020-2021, ngày 2 tháng 5 năm 2018 Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 270 về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Xem thêm: Đào tạo, Đào tạo lại đội ngũ giáo viên Lịch sử ở Tây Bắc đáp ứng chương trình, SGK mới