Nhiệm vụ chính

* Nhiệm vụ chính trị của Khoa: Đào tạo giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên. Hiện nay, Khoa có 4 ngành đào tạo đại học và cao đẳng chính qui; 03 ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học:

* Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính qui: + Đại học Sư phạm Lịch sử + Đại học Sư phạm Địa lí + Đại học Sư phạm Sử - Địa + Cao đẳng Sư phạm Sử - Địa

 

* Các ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học: + Đại học học Sư phạm Lịch sử + Đại học Sư phạm Địa lí + Đại học Sư phạm Sử - Địa Qui mô sinh viên: tính đến tháng 12/2010 toàn khoa có 1.274 sinh viên chính qui. Thành phần con em dân tộc thiểu số là 602 sinh viên (chiếm 47,25%), trong đó dân tộc Mông có 18 sinh viên, dân tộc Thái 178 sinh viên, dân tộc Mường 186 sinh viên, dân tộc Tày 96 sinh viên, dân tộc tày 96 sinh viên, các dân tộc khác là 80 sinh viên. II. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ chính trị của khoa. 1. Lịch sử hình thành: Trên cơ sở tổ Lịch sử (có 07 người thuộc khoa Ngữ Văn - Sử quản lí) và tổ Địa lí (có 05 người thuộc khoa Sinh – Hoá quản lí), ngày 21 tháng 10 năm 2002 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ra quyết định điều chuyển 12 đồng chí thuộc hai tổ trên trên sang khoa Sử - Địa. Sau đó, căn cứ vào kết quả bầu Ban Chủ nhiệm khoa Sử - Địa ngày …tháng 10 năm 2002 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ra Quyết định bổ nhiệm TS. Bùi Việt Hùng làm Trưởng khoa; Ths. Phạm Văn Lực làm Phó Trưởng khoa. Năm 2005 đồng chí Bùi Việt Hùng thuyên chuyển công tác về Hà nội, đồng chí Phạm văn Lực giữ chức Quyền Trưởng khoa Sử - Địa. Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Chủ nhiệm khoa ngày 29 tháng 01 năm 2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ra quyết định bổ nhiệm TS. Phạm Văn Lực làm Trưởng khoa, Ths. Hoàng Xuân Thành làm Phó trưởng khoa nhiệm kỳ 2008-2012. 2. Về cơ cấu tổ chức: * Thời kỳ từ 2002 - 2005: + Trưởng khoa: TS. Bùi Việt Hùng + Phó Trưởng khoa: Ths. Phạm Văn Lực + Bí thư Chi bộ: Ths. Lò Văn Nét + Chủ tịch công đoàn: Ths. Lò Văn Nét + Bí thư Chi đoàn giáo viên, cán bộ: CN. Nguyễn Quốc Pháp Các đơn vị chuyên môn: + Tổ Văn phòng khoa (03 cán bộ, giáo viên). + Tổ Lịch sử (07 giáo viên) + Tổ Địa lí (05 giáo viên) Các lớp trong khoa: + Hệ đại học có 04 lớp + Hệ cao đẳng có 03 lớp Tổng số sinh viên: 376, trong đó có 57 sinh viên là con em các dân tộc thiểu số. * Thời kỳ từ 2005 đến nay: Khoa Sử - Địa có 29 giáo viên, cán bộ, trong đó có 02 Tiến sĩ, 23 thạc sĩ và 04 Cử nhân. + Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Lực + Phó Trưởng khoa: Ths. Lò Văn Nét (2005-2008) + Phó Trưởng khoa: Ths. Hoàng Xuân Thành (từ 2008 đến nay) + Cán bộ Văn phòng: CN. Nguyễn Thị Mỹ (2007- 2010) + Cán bộ văn phòng khoa: CN. Lò Thanh Bình (từ 2010 đến nay) * Các đơn vị chuyên môn: + Tổ Văn phòng khoa: (03 cán bộ, giáo viên) + Tổ Lịch sử Việt Nam: (06 giáo viên) + Tổ Lịch sử Thế giới và Phương pháp dạy học Lịch sử: (08 giáo viên) + Tổ Địa lí Kinh tế xã hội: (06 giáo viên) + Tổ Địa lí Tự nhiên và Phương pháp dạy học Địa lí: (07 giáo viên) * Danh sách giảng viên, cán bộ khoa Sử - Địa.