VÀI NÉT VỀ KHOA SỬ - ĐỊA
I. Thông tin chung:
      * Văn phòng làm việc: Tầng IV, khu nhà A Trường Đại học Tây Bắc, phường Quyết Tâm - thành phố Sơn La
      * Điện Thoại: 
      * Email:

      * Nhiệm vụ chính trị của Khoa:

 Đào tạo giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên.

Hiện nay, Khoa có 01 ngành Đào tạo Thạc sỹ; 4 ngành đào tạo đại học và cao đẳng chính qui; 03 ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học:

        *Các ngành Đào tạo sau Đại học: Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam

        * Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính qui:

+ Đại học Sư phạm Lịch sử

+ Đại học Sư phạm Địa lí

+ Đại học Sư phạm Sử - Địa

+ Cao đẳng Sư phạm Sử - Địa

       * Các ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học:

+ Đại học học Sư phạm Lịch sử

+ Đại học Sư phạm Địa lí

+ Đại học Sư phạm Sử - Địa

          Qui mô sinh viên: tính đến tháng 12/2010 toàn khoa có 1.274 sinh viên chính qui. Thành phần con em dân tộc thiểu số là 602 sinh viên (chiếm 47,25%), trong đó dân tộc Mông có 18 sinh viên, dân tộc Thái 178 sinh viên, dân tộc Mường 186 sinh viên, dân tộc Tày 96 sinh viên, các dân tộc khác là 80 sinh viên.

II. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ chính trị của khoa.
1.     Lịch sử hình thành:  
            + Ngày 23/03/2001, Thủ tướng chính phủ ra Quyết định thành lập Trường Đại học Tây Bắc. Để nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức và các đơn vị trong Nhà trường, ngày 03/05/2002 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc có Công văn số 98/TTr-TCCB đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo ra quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc; đến ngày 20/06/2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, trong đó có Khoa Sử - Địa.
            + Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, ngày 21/10/2002 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ra Quyết định số 141/QĐ điều chuyển 07 giáo viên Lịch sử  thuộc khoa Văn - Sử và 05 giáo viên Địa lí thuộc khoa Sinh – Hoá quản lí về Khoa Sử - Địa, giao cho Chủ tịch Công đoàn bộ phận 4 quản lí và chuẩn bị bầu cử Ban chủ nhiệm khoa.
             Danh sách 12 giáo viên đầu tiên (trong Quyết định Điều chuyển của Hiệu trưởng) gồm các đồng chí sau:

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Học vị

Ghi chú

1

Bùi Việt Hùng

GV Lịch sử

Tiến sĩ

 

2

Phạm Văn Lực

nt

Thạc sĩ

 

3

Lò Văn Nét

nt

Thạc sĩ

 

4

Hoàng Xuân Thành

nt

Thạc sĩ

 

5

Dương Hà Hiếu

nt

Cử nhân

 

6

Phí Thị Toan

nt

Cử nhân

 

7

Đinh Ngọc Ruẫn

nt

Cử nhân

 

8

Đỗ Thuý Mùi

GV Địa lí

Cử nhân

 

9

Lò Văn Toản

nt

Cử nhân

 

10

Đào Bích Ngọc

nt

Cử nhân

 

11

Nguyễn Văn Minh

nt

Cử nhân

 

12

Vũ Quốc Đạt

nt

Cử nhân

 

 
            + Đến ngày 23/10/2002, khoa Sử - Địa tiến hành bầu Ban chủ nhiệm khoa; căn cứ vào kết quả bầu Ban Chủ nhiệm khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ra Quyết định bổ nhiệm TS. Bùi Việt Hùng làm Trưởng khoa; Ths. Phạm Văn Lực làm Phó Trưởng khoa.
            + Tháng 5/2005 đồng chí Bùi Việt Hùng thuyên chuyển công tác về Hà Nội, đồng chí Phạm Văn Lực giữ chức Quyền Trưởng khoa Sử - Địa. 
             + Ngày 29 tháng 01 năm 2008, căn cứ vào kết quả bầu Ban Chủ nhiệm khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ra quyết định bổ nhiệm TS. Phạm Văn Lực làm Trưởng khoa, Ths. Hoàng Xuân Thành làm Phó Trưởng khoa (Nhiệm kỳ 2008-2012).
            + HiÖn nay, Ban Chñ nhiÖm khoa gåm: PGS.TS. Ph¹m V¨n Lùc lamf tr­ëng khoa; PGS.TS. §ç Thuý Mïi lµm Phã tr­ëng Khoa; TS. §inh Ngäc RuÉn lµm Phã Tr­ëng khoa.
 
 2. Về cơ cấu tổ chức: 
     * Thời kỳ từ 2002 - 2005:
     +  Trưởng khoa:                                   TS. Bùi Việt Hùng
     +  Phó Trưởng khoa:                               Ths. Phạm Văn Lực
     + Bí thư Chi bộ:                                  Ths. Lò Văn Nét
     + Chủ tịch công đoàn:                            Ths. Lò Văn Nét
     + Bí thư Chi đoàn giáo viên, cán bộ:   CN. Nguyễn Quốc Pháp
       Các đơn vị chuyên môn:
     + Tổ Văn phòng khoa:   (03 cán bộ, giáo viên).
     + Tổ Lịch sử                   (07 giáo viên)
     + Tổ Địa lí                      (05 giáo viên)
       Các lớp trong khoa: 
      + Hệ đại học có 04 lớp:
 
1
          K.43. ĐHSP Lịch sử                     
69
Hoàng Xuân Thành
 
2
          K.44. ĐHSP Lịch sử                     
44
Nguyễn Phùng Tám
Đinh Ngọc Ruẫn
 
3
          K.45. ĐHSP Lịch sử                     
53
Lường Hoài Thanh
 
4
          K.45 ĐHSP Địa lí
45
Đặng Thị Nhuần
 
        + Hệ cao đẳng có 03 lớp:
1
          K.40 CĐSP Sử-Địa
69
 
 
2
          K.41 CĐSP Sử-Địa
67
 
 
3
          K.42 CĐSP Sử-Địa
71
 
8
 
         Tổng số sinh viên: 410, trong đó có 57 sinh viên là con em các dân tộc thiểu số.
     * Thời kỳ từ 2005 đến nay:
      Khoa Sử - Địa có 29 giáo viên, cán bộ, trong đó có 02 PGS, 13 Tiến sĩ, 15 thạc sĩ.
      +  Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Lực (2005-2013)
      +  Phó Trưởng khoa:  Ths. Lò Văn Nét  (2005-2008)
      +  Phó Trưởng khoa:  Ths. Hoàng Xuân Thành  (từ 2008 đến 2013)
      +  Cán bộ Văn phòng: CN. Nguyễn Thị Mỹ       (2007- 2010)
      +  Cán bộ văn phòng khoa: CN. Lò Thanh Bình (từ 2010 đến nay)
       * Thêi kú tõ 2013 ®Õn nay:
      +  Trưởng khoa: PGS.TS. Phm Văn Lc (2013-nay)
      +  Phó Trưởng khoa:  TS. §inh Ngäc RuÉn  (2013-nay)
      +  Phó Trưởng khoa:  PGS.TS. §ç Thuý Mïi (t 2013 ®Õn nay)
      +  Cán bộ văn phòng khoa: ThS. Lò Thanh Bình (từ 2013 đến nay)
      * Các đơn vị chuyên môn:
      + Tổ Văn phòng khoa:                                                    (03 cán bộ, giáo viên)
      + Tổ Lịch sử  Việt Nam:                                                        (06 giáo viên)
      + Tổ Lịch sử  Thế giới và Phương pháp dạy học Lịch sử:      (08 giáo viên)
      + Tổ Địa lí Kinh tế xã hội:                                                      (06 giáo viên)
      + Tổ Địa lí Tự nhiên và Phương pháp dạy học Địa lí:            (07 giáo viên)

        * Danh sách giảng viên, cán bộ khoa Sử - Địa.

 

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Học vị

Ghi chú

1.      

Phạm Văn Lực

V.phòng

Phã Gi¸o s­ Tiến sĩ

Trưởng khoa (2013-2018)

2.      

Lò Thanh Bình

V.phòng

Thạc sĩ

VP khoa

3.      

Hoàng Xuân Thành

LSVN

Thạc sĩ

Phó khoa 2007-2013)

Trưởng môn (2013-2018)

4.      

Dương Hà Hiếu

LSVN

TiÕn sĩ

 

5.      

Tống Thanh Bình

LSVN

TiÕn sĩ

 

6.      

Bùi Thị Nguyệt Quỳnh

LSVN

TiÕn sĩ

 

7.      

Đinh Ngọc Ruẫn

LSTG-PP

TiÕn sĩ

Phó Khoa (2013-2018)

8.      

Đặng Hồng Liên

LSTG-PP

TiÕn sĩ

 

9.      

Chu Mai Hương

LSTG-PP

TiÕn sĩ

 

10.  

Lường Hoài Thanh

LSTG-PP

TiÕn sĩ

 

11.  

Nguyễn Quốc Pháp

LSTG-PP

TiÕn sĩ

Trưởng môn

12.  

Điêu Thị Vân Anh

LSTG-PP

Thạc sĩ

 

13.  

Lê Thị Dung

LSTG-PP

Thạc sĩ

 

14.  

Đỗ Thuý Mùi

ĐLKT

Phã Gi¸o s­ Tiến sĩ

Phó khoa, kiêm Trưởng Bộ môn (2013-2018

15.  

Đặng Thị Nhuần

ĐLKT

Thạc sĩ

 

16.  

Nguyễn Hồng Nhung

ĐLKT

Thạc sĩ

 

17.  

Lê Thu Hoà

ĐLKT

Thạc sĩ

 

18.  

Hoàng Thanh Giang

ĐTN -PP

Thạc sĩ

 

19.  

Nguyễn Thị Huệ

ĐTN -PP

Thạc sĩ

 

20.  

Đào Bích Ngọc

ĐTN -PP

Thạc sĩ

 

21.  

Trần Thanh Hà

ĐTN -PP

 Thạc sĩ

 

22.  

Nguyễn Văn Minh

ĐTN -PP

Tiến sĩ

 

23.  

Phạm Anh Tuân

ĐTN -PP

Tiến sĩ

Trưởng môn

24.  

Trần Thị Phượng

LSVN

Thạc sĩ

 

25.  

Lò Thị Diệp

LSTG

Thạc sĩ

 

26.  

Bùi Hoa Mận

ĐLKT

Thạc sĩ

 

27.  

Tòng Quỳnh Hương

ĐLKT

Thạc sĩ

 

 
      * Các lớp trong khoa. 
       Từ 2005 đến 2010:
       Đại học Sử (3 lớp), Địa (3 lớp)
1
          K.46 ĐHSP Địa lí
 
Đỗ Thúy Mùi
2
          K.47 ĐHSP Địa lí
 
Nguyễn Văn Minh
3
          K.48 ĐHSP Địa lí
95
Nguyễn Thị Nhung
4
          K.46. ĐHSP Lịch sử                     
80
Đặng Hồng Liên
5
          K.47. ĐHSP Lịch sử                     
87
Bùi Mạnh Thắng
       Cao đẳng Sử-Địa
1
          K.45 CĐSP Sử-Địa
77
 
2
          K.46 CĐSP Sử-Địa
68
 
3
          K.47 CĐSP Sử-Địa
72
Đào Bích Ngọc
4
          K.48 CĐSP Sử-Địa
83
 
 
       Tính đến năm học 2010 - 2011, toàn khoa có 15 lớp, trong đó:
      + Hệ đại học có 12 lớp
      + Hệ cao đẳng có 03 lớp
         TỔNG SỐ: 1274 sinh viên
       Tõ 2013 ®Õn 2017, toàn khoa có 9 lp ®¹i häc
         TNG S: 900 sinh viên
       Tõ 2017 ®Õn 2018, toàn khoa cã 7 lp ®¹i häc
         TNG S: 250 sinh viªn
         (Ngoài ra, Khoa còn tổ chức đào tạo Hệ không chính qui các ngành: Đại học Sư phạm lịch sử và Đại học Sư phạm Địa lí).

III. Thành tích đạt được.

         Sau 9 năm thành lập, giáo viên, cán bộ Khoa Sử- Địa đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích cơ bản sau:

          + Công tác xây dựng đội ngũ: Đến năm học 2018, toàn khoa đã có 27 giáo viên cán bộ, trong đó có 02 Phã Gi¸o s­Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ, 05 Nghiên cứu sinh, 15 Tiªn sÜ.

+ Công tác đào tạo: Đến năm 2010 đào tạo được 506 sinh viên đại học chính qui thuộc hai ngành đào tạo: Đại học Sư phạm Lịch sử, Đại học Sư phạm Địa lí và 182 sinh viên Cao đẳng Sư phạm Sử - Địa; trong đó có 73%  sinh viên đỗ tốt nghiệp loại giỏi. Hầu hết các sinh viên của Khoa đào tạo đều có việc làm và được xã hội chấp nhận đánh giá cao.

           Qui mô đào tạo được mở rộng, đến năm 2010 Khoa có 12 lớp đại học chính qui, thuộc hai ngành đại học sư phạm Lịch sử và đại học sư phạm Địa lí, đại học sư phạm Sử - Địa; 3 lớp cao đẳng Sử - Địa hệ chính qui; ngoài ra Khoa còn đào tạo hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học ở tại Trường và đặt ở các địa phương.

        Tõ 2013 ®Õn 2017, toàn khoa có 9 lp ®¹i häc. TNG S: 900 sinh viên
            Tõ 2017 ®Õn 2018, toàn khoa cã 7 lp ®¹i häc. TNG S: 250 sinh viªn

             Phối hợp với Phòng Đào tạo hoàn thành việc chuyển đổi chương trình đào tạo từ Niên chế sang học chế Tín chỉ của tất cả các ngành đào tạo.

         + Hoạt động nghiên cứu khoa học: Đã triển khai và nghiệm thu được 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đạt loại xuất sắc, 34 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của giáo viên; 157 đề tài khóa luận và 71 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên; đã tổ chức được Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa lần thứ 8, với 63 báo cáo khoa học đã được báo cáo tại hội nghị và 233 đề tài cấp khoa đã được in trong kỷ yêu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa. Tất cả đều đạt loại Giỏi và Xuất sắc.

         + Trong công tác phát triển Đảng: Đến năm 2010, Chi bộ khoa Sử - Địa đã kết nạp được 77 đảng viên, công nhận được trên 300 đoàn viên ưu tú là đối tượng đảng.

          + Một số phần thưởng tiêu biểu:

Trong 9  năm xây dựng, phát triển Khoa Sử - Địa đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào, Tỉnh ủy và Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc tặng thưởng:

           Cá nhân:

           * 1 đồng chí được tặng bàng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007, 01 đồng chí được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2005-2006 và 2009-2010.

          * 04 đồng chí được tặng bàng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

          * 03 đồng chí được UBND – Tỉnh ủy  Sơn La tặng giấy khen.

          * 04 đồng chí liên tục được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, 21 đồng chí liên tục đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.

            Tập thể:

            * Khoa Sử - Địa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2003-2004.

            * Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2005-2010.

            * Ban Thường vụ Đảng ủy tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008.

             * Chi đoàn giáo viên, cán bộ được Đoàn trường Đại học Tây Bắc tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2008.

  * Năm 2009, được Tỉnh ủy Sơn La công nhận Chi bộ “Là gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

   * Năm 2010, Chi bộ được tặng Bằng khen của tỉnh ủy về thành tích phòng Chống ma túy.

   * N¨m 2015 Khoa ®­îc TØnh uû S¬n La tÆng B»ng khen vÒ Häc tËp lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh.

  * N¨m häc 2015 -2016 Khoa ®­îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o c«ng nhËn lµ §¬n vÞ xuÊt s¾c.

   Ngoài ra, Khoa Sử - Địa liên tục đạt thành tích cao trong phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao: vô địch toàn trường về bóng đá nam và nữ sinh viên; giải nhất hội diễn văn nghệ cấp Trường.

IV. Hướng phát triển của Khoa trong tương lai.

         Trong bối cảnh đất nước ta Hội nhập ngày càng sâu rộng vào cộng đồng quốc tế ở mọi phương diện, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho khu vực Tây Bắc và cả nước đòi hỏi Khoa Sử - Địa phải không ngừng vươn lên để ngang tầm với nhiệm vụ mới của cách mạng.

          Đến 2020, Khoa Sử - Địa thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, phấn đấu có qui mô 2000-2500 sinh viên, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có 30 % Tiến sĩ, có 04 Giáo sư và Phó Giáo sư; xây dựng bộ giáo trình riêng của Khoa, liên kết với một số trường đại học trong nước đào tạo Thạc sĩ các chuyên ngành: Lịch sử và Địa lí, Phương pháp dạy học Địa lí và Lịch sử. Mỗi năm triển khai từ 1 đến 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Tỉnh phục vụ nhiệm vụ công tác đào tạo của Nhà trường, phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Bắc và cả nước.

                                                                                                                                                         Ban Chủ nhiệm khoa Sử - Địa